OÜ LUPREE (registrikood 10303753, KMKR nr EE100177422, aadress Väike-Karja 12, Tallinn 10140) edaspidi nimetatud Müüja, ja kaupa telliv isik edaspidi nimetatud Ostja, sõlmivad lepingu alljärgnevas:

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Müüja müüb ja Ostja ostab kontaktläätsi, kontaktläätsede ja prillide tarvikuid ning muid tervisetooteid, edaspidi nimetatud Kaup, vastavalt Ostja poolt esitatud tellimustele.
1.2. Ostja esitab tellimuse Eagle Visioni kodulehe internetipoes https://eaglevision.ee/e-pood vastavalt Tellimisinfole.
1.3. Tellimusi on võimalik esitada nii külalisena kui ka registreeritud kasutajana. Kasutajaks registreerimisel loob Ostja kasutajakonto, kuhu sisestab nõutavad isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, postiaadress, postiindeks, linn/asula, maakond, telefoni number, e-posti aadress).
1.4. Käesoleva lepinguga nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud ja nõus “Kontaktläätsede kasutamise ja hooldamise juhendi”, “Tellimisinfo”,  “Privaatsustingimuste” ja käesoleva kasutuslepingu tingimustega.
1.5. Tellimuse esitamisel Ostja kinnitab, et:
1.5.1. silmaarst või optometrist on talle kontaktläätsed määranud;
1.5.2. ta teab oma kontaktläätsede parameetreid ning oskab kontaktläätsi kasutada ja hooldada;
1.5.3. tal ei ole vastunäidustusi kontaktläätsede kandmiseks ning on teadlik ohtudest, mis võivad kaasneda kontaktläätsede kandmisega, samuti kontaktläätsede ebapiisava hoolduse või ebaõige käsitlemisega.

2. TELLIMUSE EEST TASUMINE JA TELLIMUSE TÄITMINE
2.1. Ostja tasub Kauba ja Kauba postitamise eest tellimuse vormistamise käigus kodulehe valikus olevate pangalinkide kaudu. Maksete vahendajaks on Montonio Finance OÜ. Peale makse sooritamist tuleb vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
2.2. Müüja võtab tellimuse täitmiseks ja kindlustab laos oleva Kauba väljastamise Ostjale hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja pangakontole. Kui Kaup ei ole laos ning see tuleb tellida, siis edastab Müüja tellimuse tarnijale hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja pangakontole. Tellitava Kauba tarneaeg on lisatud iga toote kirjeldusse.
2.3. Kui Ostja on ühe tellimusega tellinud erineva tarneajaga tooteid, siis tarneaeg arvestatakse kõige pikema tarneajaga toote järgi.
2.4. Kaup edastatakse Ostjale Eesti piires vastavalt Ostja valikule kas Eesti Posti või SmartPosti vahendusel.
2.5. Kui Kauba maksumus ületab 30€, siis Ostja saatekulu ei maksa. Kui Kauba maksumus jääb alla 30€, siis on saatekulu Eesti Posti tähtsaadetisena edastatava standardpaki korral 8€ ning SmartPosti korral 4€.
2.6. Väljaspoole Eesti piire saadab Müüja Kauba Eesti Posti tähitud maksikirjana teenustasuga 16€. Väljaspoole Eesti piire postitatakse ainult kontaktläätsi.
2.7. Müüja jätab endale õiguse muuta saatekulusid vastavalt Eesti Posti või SmartPosti hinnakirja muudatustele.
2.8. Kui Kaup puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja Ostjaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või Kauba asendamise vähemalt samaväärse hinna ja kvaliteediga Kaubaga või tagastab raha Ostjale. Raha tagastatakse hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.
2.9. Kauba hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu 22% või 9% vastavalt kaubagrupile. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kauba hindu. Kui Müüja on netipoes muutnud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Kauba tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3. KAUBA VASTAVUS
3.1. Tellitud Kaup vastab kvaliteedinõuetele ja Ostja poolt esitatud tellimusele. Müüja vastutab Kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse eest, mis ilmneb tootja poolt Kaubale kehtestatud kasutusaja jooksul (nt ühekuuliste kontaktläätsede puhul 1 kuu). Pretensiooni esitamise õigus on 2 aastat alates Kauba üleandmisest Ostjale.
3.2. Ostjal on õigus Kaubal ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda Kauba tasuta parandamist ja selle võimatuse korral asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu, tagastades nõuetele mittevastava toote Müüjale.
3.3. Müüja vastutusega on hõlmatud kõik Kaubal ilmnenud puudused, v.a. puudused, mis on tekkinud Ostja süül st. kui Ostja on rikkunud Kauba kasutus- ja hooldustingimusi ja kui pretensioonile ei lisata kontaktläätsi, kontaktläätsede originaalpakendit ja saatelehte.
3.4. Võimalikud pretensioonid Kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse osas esitatakse Müüjale viivitamatult peale Kauba kasutuselevõttu kuid mitte hiljem kui 10 (kümne) päeva jooksul e-posti aadressile info@eaglevision.ee või temale sobivasse Eagle Visioni optikasalongi. Pretensiooni lahendamiseks esitab Ostja Kauba saatelehe, originaalpakendi, probleemi kirjelduse ning lisab Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon). Ostja võib pretensioonialuse Kauba koos vajalike dokumentidega toimetada temale sobivasse Eagle Visioni optikasalongi või saata tähituna Müüja aadressil OÜ Lupree, Väike-Karja 12, Tallinn 10140.
3.5. Müüja tellib pretensioonialuse Kauba ekspertiisi ning juhul kui selle käigus selgub, et tegemist on defektse Kaubaga siis on Ostjal õigus saada tasuta asendus. Defektse toote eest raha ei tagastata. Kui ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse Kaubaga vaid Kauba kasutamisel rikuti kasutus- ja hooldustingimusi, siis ei ole Müüjal kohustust Kaupa tasuta asendada ning Ostja kohustub tasuma ekspertiisi kulud. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.

4. KLIENDIPROGRAMMIGA LIITUMINE NING SOODUSTUSED
4.1. Kliendikonto avamise ja esmase ostu vormistamise järel on Ostjal õigus kasutada Eagle Visioni kauplustes püsiklientide soodustusi. Soodustuse saamiseks esitab klient kaupluses oma ID-kaardi või Eagle Visioni kliendikaardi.
4.2. Müüja tagab Ostjale 1 kord aastas tasuta regulaarse silmade kontrolli Ostjale sobivas Eagle Visioni salongis.

5. LEPINGUST TAGANEMINE JA KAUBA TAGASTAMINE
5.1. Ostjal on õigus lepingust taganeda neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul ajast mil kaup on jõudnud ostjani. 14-päevane tagastusõigus kehtib avamata pakendiga standardsetele kontaktläätsedele, hooldusvahenditele ja prillitarvikutele.
5.2. Lepingust taganemiseks peab Ostja esmalt Müüjat kirjalikult teavitama e-posti aadressil info@eaglevision.ee. Kirjalikus teates peab olema märgitud tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number ning Ostja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefon).
5.3. Tagastatava Kauba pakend peab olema avamata, originaalpakendis ning sobilik uuesti müümiseks, tagastatud neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest, koopiaga tellimusest või arvest ning soovitavalt põhjendusega, miks Kaup tagastatakse.
5.4. 14-päevane taganemisõigus ei kehti mittestandardsetele kontaktläätsedele ja hügieenilistel kaalutlustel läätsekonteineritele, pintsettidele ega läätsepulkadele.
5.5. Mittestandardsed kontaktläätsed on: „+“ tugevusega kontaktläätsed, toorilised ja multifokaalsed kontaktläätsed ning värvilised kontaktläätsed. Kuna mittestandardseid kontaktläätsi valmistatakse vastavalt laekunud tellimustele (seega on tegemist tootega, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt), siis ei saa neid tagastada ega ümber vahetada ning tellimust saab katkestada ainult 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul arvates tellimuse esitamisest. Vastav kirjalik teade tuleb saata Müüja e-posti aadressile info@eaglevision.ee.
5.6. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.
5.7. Kauba tagastamisel kohustub Müüja kandma Ostjale tagasi Kauba eest tasutud summa hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates Kauba Müüjale tagastamisest Ostja poolt näidatud pangakontole.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
6.1. Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Müüja on isikuandmete vastutav töötleja. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Müüja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale. Ühtlasi kinnitab Ostja, et annab õiguse tema poolt internetipoes sisestatud isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh volitab Ostja Müüjat edastama Ostja isikuandmed tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt. posti- ja kullerteenuse osutajad, e-kirjade ning SMS-ide edastusteenuse pakkujad) ning tellimuse eest tasumiseks kasutatud makseteenuse pakkujale Montonio Finance OÜ-le.
6.2. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7. LÕPPSÄTTED
7.1. Käesolevates müügitingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
7.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti kaudu tarbijavaidluste komisjoni poole või kohtusse. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: http://tarbijakaitseamet.ee.
Tarbijavaidluste Komisjon on Tarbijakaitseameti juures asuv kohtuväline tarbija kaupleja vahelis vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Endla 10a, Tallinn, tel. 620 1707, e-post avaldus@komisjon.ee, komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Komisjoni veebilehel komisjon.ee).
7.3 Lisaks punktis 7.2. toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil http://ec.europa.eu/odr . Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.