Kehtiv alates 25.05.2018

 

OÜ Lupree hindab oma klientide privaatsust kõrgelt. Meie eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel me oma klientide andmeid töötleme. Käesolevad privaatsustingimused kirjeldavad OÜ Lupree andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge nende põhimõtetega hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

1.      Mõisted

1.1  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.2  Klient või Andmesubjekt. Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada OÜ Lupree teenuseid ning kelle Isikuandmeid OÜ Lupree töötleb.
1.3  Isikuandmete Töötlemine. Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
1.4  Vastutav Töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesoleva privaatsustingimuste tähenduses Kliendi Isikuandmete Vastutav Töötleja on OÜ Lupree (edaspidi Lupree), registrikood 10303753, aadress Väike-Karja 12, 10140 Tallinn, e-post: info@eaglevision.ee.
1.5  Volitatud Töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
1.6  Veebileht on OÜ Lupree veebileht www.eaglevision.ee.
1.7  Külastaja on isik, kes kasutab Lupree veebilehte.
1.8  Kauplused on OÜ Lupree kauplused Eagle Vision.
1.9  Teenused on igasugused Lupree poolt pakutavad teenused ja tooted.

2.      Üldsätted
2.1  Käesolevad Privaatsustingimused sätestavad andmesubjekti isikuandmete töötlemise korra, sh isikuandmed, milliseid Lupree töötleb, Lupree poolt isikuandmete töötlemise alused, põhimõtted ja eesmärgid, andmesubjekti õigused ja Lupree kohustused isikuandmete töötlemisel ning turvameetmed isikuandmete kaitseks.
2.2  Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Lupree teenuseid. Muuhulgas kohalduvad Privaatsustingimused siis, kui Klient on vormistanud endale kliendikaardi, kui Klient sooritab oste Lupree kauplustes, kui Klient kasutab Veebilehte või kasutab muid Lupree teenuseid.
2.3  Lupree tagab kliendi isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
2.4  Lupreel on õigus privaatsustingimusi aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohased ja kehtivad Privaatsustingimused on kättesaadavad Veebilehel.

3.      Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
3.1  Lupree töötleb (sealhulgas kogub, salvestab ja säilitab) isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
3.1.1   Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
3.1.2   Andmesubjektile kaupade pakkumiseks ja teenuste osutamiseks;
3.1.3   Lupree ettevõttesisese müügistatistika koostamiseks;
3.1.4   turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
3.1.5   otseturustuse korraldamiseks;
3.1.6   muudeks Lupree poolt Andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas Lupree poolt pakutavate kaupade ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks.
3.2  Isikuandmete töötlemise alused on:
3.2.1   Andmesubjekti nõusolek;
3.2.2  seadused ja muud õigusaktid.
3.3  Lupree säilitab Andmesubjekti isikuandmeid Andmesubjekti ja Lupree vahelisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või lepingulise suhte lõppemiseni või kuni Lupree-le seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustuse lõppemiseni.

4.      Isikuandmed, mida töödeldakse
4.1  Lupree töötleb muuhulgas järgimisi isikuandmeid:
4.1.1   Andmesubjekti poolt avaldatud isikuandmed (nimi, sünniaeg, sugu, isikukood);
4.1.2   Andmesubjekti kontaktandmed (postiaadress, e-post, telefoninumber);
4.1.3   Andmesubjekti ja Lupree tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmeid;
4.1.4   Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt Lupree e-poes või kauplustes kasutatud teenuste ja ostetud toodete info);
4.1.5   Eriliigilised isikuandmed (terviseandmed, mis kogutakse silmakontrolli käigus);
4.1.6   Lupree veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed (nt veebilehel veedetud aeg);
4.1.7   Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed (nt silmakontrolli suunava töötervishoiuarsti või tööandja poolt edastatud andmed);
4.1.8   muud Andmesubjekti ja Lupree vahel lepingueelsete toimingute ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud Andmesubjekti andmed.
4.2  Andmesubjekt annab nõusoleku nii selliste Andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta, mille Lupree on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti selliste isikuandmete kohta, mille Lupree on saanud kolmandatelt isikutelt.
4.3  Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult informeerima Lupreed kõigist isikuandmete muudatustest.

5.       Isikuandmete salvestamine ja säilitamine
5.1  Lupree salvestab ja säilitab kõik Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevates Tingimustes ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele.
5.2  Lupreel on õigus salvestada ka kõik sidevahendi (nt telefon, e-post, veebivorm kodulehel) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muude käesolevates Tingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

6.      Isikuandmete edastamine ja töötlemine Lupree volitatud töötlejate poolt
6.1  Lupreel on kehtiva seadusandluse alusel õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Lupree volitatud töötlejad, kes võivad Kliendi Isikuandmeid töödelda on:
6.1.1     Lupree reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, IT partnerid, (e-)postiteenust, makselahendusi vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid;
6.1.2     Lupree tegevusega seotud advokaadid, audiitor ning muud nõustajad;
6.1.3     muud isikud, kellele Lupree võib või on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid avaldama Lupreele seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
6.2  Lupree kasutab Volitatud Töötlejana üksnes selliseid koostööpartnerid, kes on võtnud kohustuse Töödelda Isikuandmeid vastavuses käesolevate Privaatsustingimustega ja kehtiva seadusandluse kohaselt.

7.      Kliendi õigused
7.1    Kliendil on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik Kehtivast Seadusandlusest tulenevad õigused.
7.2    Kliendil on tema Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:
7.2.1    juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Lupreel on tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid Lupree Kliendi kohta töötleb;
7.2.2   õigus Isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Lupreelt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
7.2.3   õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Lupreele vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, näiteks siis kui Isikuandmete kasutamine põhineb Lupree õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil;
7.2.4   õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;
7.2.5   õigus piirata Töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Lupree piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist Kehtiva Seadusandluse alusel, näiteks kui Lupree ei vaja Kliendi Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;
7.2.6   õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi Isikuandmete Töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, on Kliendil igal ajal õigus Lupreele antud nõusolek tagasi võtta;
7.2.7   õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus saada Lupreelt Isikuandmeid, mida Klient on ise Lupreele esitanud ning mida Töödeldakse Kliendi nõusoleku alusel või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Lupree edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
7.2.8   õigus esitada kaebus: Kui Klient leiab, et tema Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi Kehtiva Seadusandluse alusel, on Kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni www.aki.ee või kohtu poole.
7.3    Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi Isikuandmete Töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Lupree juriidilised kohustused piirata Kliendi õigusi.
7.4    Kliendi Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

8. Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine
8.1  Õiguste teostamine:
8.1.1    Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda OÜ Lupree poole telefonil 631 1120, e-posti aadressil info@eaglevision.ee või aadressil Väike-Karja 12, 10140 Tallinn, Harju maakond.
8.2  Kaebuste esitamine:
8.2.1    Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Lupree poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
8.2.2    Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon: 627 4135, e-post: info@aki.ee.

9. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad
9.1  Lupree võib koguda oma kodulehe www.eaglevision.ee külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (ingl „cookie“, mis kujutab endast väikesemahulist tekstifaili, mis on salvestatud teie arvutisse. Selles failis hoitakse andmeid teie tegevuste kohta internetikeskkonas. Reeglina on see info isikustamata) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
9.2  Lupree kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada kasutusmugavus vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks;
9.3  Küpsise faile eksisteerib kahte tüüpi:
9.3.1   Püsifailid, mis jäävad teie arvutisse ka pärast Veebilehelt lahkumist. Neid kasutatakse selleks, et Veebileht saaks teid ära tunda teistkordsel külastusel ja näidata teile sisu, mille te olete enda jaoks kohandanud (nt. eelistatud keel või ostukorvi paigutatud tooted).
9.3.2   Ajutised failid eemaldatakse teie arvutist pärast Veebilehelt lahkumist või brauseri sulgemist. Ajutised failid on vajalikud teie kasutusmugavuse parandamiseks Veebilehe külastuse ajal (nt. Tootefiltrite kasutamine, olemasoleva loetelu muutmiseks või vaadatud toodete ajalugu „viimati vaadatud tooted“).
9.4  Reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Lupree partnerite Veebilehti, mis on seotud Lupree Veebilehega. Nende Küpsiste tekkimist Lupree ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
9.5   Meie Küpsised võivad mõningatel juhtudel olla loodud ka teenusepakkujate poolt (Facebook ja Google reklaamivõrgustikud), eesmärgiga parandada meiepoolt näidatava reklaami asjakohasust.
9.6  Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide. Küpsiste ja nende kontrollimise kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist https://ec.europa.eu/info/cookies_et ja http://www.youronlinechoices.com/ee/your-ad-choices

10. Isikuandmete turvalisuse tagamine
10.1. Lupree kohustub tagama Isikuandmete Töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
10.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete Töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti Töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Lupree Isikuandmete Töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

11. Kontaktandmed ja küsimused
11.1. Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust OÜ-ga Lupree telefoni, e-posti või posti teel alljärgnevatel kontaktidel:

OÜ Lupree
Väike-Karja 12, 10140 Tallinn
Telefon 631 1120
E-post: info@eaglevision.ee